Download referat og regnskab som pdf
Download referat og regnskab som Word-fil


Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
Ordinær Generalforsamling 3. Marts 2006
På Radisson SAS H.C. Andersens Hotel
Claus Bergs Gade 7, Odense


Dagsorden for GF jvf indkaldelsen:

1 Valg af dirigent og referent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5 Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år
6 Behandling af indkomne forslag
7 Fastlæggelse af budget og kontingent
8 Valg af bestyrelse
9 Valg af revisorer
10 Fagnævnets formandsberetning fremlægges til orientering
11 Forslag til medlemmer af fagnævn
12 Eventuelt


Ad 1
Formanden foreslog Jens Jørgen som dirigent samt Louise som referent. Disse blev valgt.

Ad 2
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt varslet ift. vedtægterne. Bo Snedker Boman foreslog, at dagsordenen blev ændret, så der ikke blev brugt tid på en diskussion af arbejdsopgaver for det kommende år, før det var undersøgt, om en bestyrelse kunne vælges. Procedureændringen blev godkendt af GF.

Ad 3
Bo Snedker Boman læste følgende beretning:
"I min egenskab af formand for bestyrelsen af Dansk Sundhedspsykologisk Selskab skal jeg i overensstemmelse med vedtægterne og dagsordenen for dagens generalforsamling på bestyrelsens vegne fremlægge en beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
Det var på et hængende hår, at selskabet på sidste års generalforsamling fik en styrelse. Ikke mange var mødt frem - og kun takket være mod og lyst hos nogle af de gamle garvede til endnu et års styrelsesarbejde lykkedes det at få valgt en styrelse og dermed overlevelse til selskabet. Tak til jer, Lotte, Camilla, Berit og Lars fordi I fandt mod og kræfter til et år mere. Og tak til Alice og Eva, fordi I hoppede med på vognen. Og tak til Inge og Charlotte for endnu et års revisoraktivitet.
Det er et af selskabets vigtigste formål at bidrage til kvalificeret sundhedspsykologi gennem kursus- og mødeaktivitet: I det forgangne år har selskabet således været vært for to fyraftensmøder i hhv Århus og København med hhv Elaine Fleischer om ældres selvmord og Søren Frølich om smertebehandling. Derudover har vi arrangeret et velbesøgt og velevalueret kursus i Korsør med Antonia Sumbundu om mindfulness baseret stressreduktion (med hele 60 deltagere!) og senest har selskabet været repræsenteret i et studenterarrangement på Københavns Universitet om psyke og sundhed med cirka 20 deltagere. Samlet har der således været 100 mennesker, der i årets løb har taget imod indbydelsen til faglig inspiration og diskussion i selskabets regi.
I forbindelse med denne GF var der oprindeligt planlagt et årsmøde om kroppen. Dette årsmøde blev aflyst pga for få tilmeldte. Det er - desværre - en situation, som selskabet tidligere har stået i. I forbindelse med udarbejdelsen af denne beretning har bestyrelsen gjort sig overvejelsen, om sådanne trængsler for selskabet er analog til en trængsel for sundhedspsykologien som faglighed, som teori og som praksis. Hvis svaret var "Ja, ingen orker sundhedspsykologien, den er død eller døende", kunne man blot konstatere, at med tiden skifter også i psykologiens verden moder og luner, og sådan er det. Men svaret er, tror bestyrelsen "Nej - sundhedspsykologien er ikke trængt. I privat praksis (med eller uden sygesikringen), på offentlige arbejdspladser, i forskning og i de store diskurser er sundhed, psyke, soma osv fyldigt til stede. Selskabet har mange medlemmer, og mange psykologer interesserer sig mere eller mindre bevidst for det sundhedspsykologiske". Så hvad er det, der sker? Hvorfor skal et årsmøde aflyses, når der er inviteret særdeles kompetente undervisere med relevante oplæg i gode rammer og til en billig pris?
Bestyrelsen ser i de mange tilmeldinger til det kompetencegivende og direkte anvendelige kursus i mindfulness og de få tilmeldinger til det mere reflekterende og hyggelige årsmøde et vink med en vognstang til selskabet: Psykologer prioriterer tilsyneladende det meritterende først, når der skal vælges mellem mange mere eller mindre lødige kursustilbud. Smæk for skillingen, så at sige. Det er måske i faglig og i al fald social sammenhæng beklageligt: beklageligt, fordi årsmødet i selskabet her typisk har været et pusterum, hvor man kunne være faglig uden at skulle nå noget, samle point osv. Et døgn eller to med tid til samtale, rødvin og hygge. Omvendt har selskaberne deres berettigelse ved at lytte til medlemmernes ønsker og bevægelser og ikke at lade traditionen råde for traditionens skyld. Hvis tendensen er, at medlemmerne ønsker kompetencegivende kurser, er selskabets primære opgave at lade sig inspirere af dette ønske i kursusplanlægning mv. Der er hermed åbnet for en diskussion!
Ifm planlægningen af kursusaktivitet er der fra 2006 blevet nye forhold for alle selskaber under DP. Bestyrelsen for DP har med virkning fra 1 januar 2006 besluttet, at der skal tillægges moms på alle kursuspriser. Det bliver først og fremmest arbejdsløse og studerende, der kommer til at have en merudgift på den konto, og det er for en kvalifikationsmæssig betragtning ærgerligt!
Foruden direkte faglige aktiviteter er det også selskabets opgave at fremme sundhedspsykologien i andre fora. Det er sket i foreløbig en enkelt drøftelse mellem Social- og Sundhedspolitisk Udvalg under DPs bestyrelse. Nye drøftelser om det sundhedspsykologiske venter efter denne og efter DPs generalforsamling.
Bestyrelsen for selskabet har i det forgangne år arbejdet på en profilering af selskabet.Vi har bestræbt os på at lade hjemmesiden være opdateret - og efter kurset i mindfulness blev mange oplysninger gjort tilgængelige her. Der har været et (temmelig kortfattet) interview med undertegnede i Psykolog Nyt, og der har ifm arrangementerne været udsendt materiale til universiteterne for at lokke de studerende med. Modsat andre selskaber har det indtil nu været holdningen i selskabet her, at studerende naturligvis er velkommen - og spørger man den afgående bestyrelse, skal det forblive sådan.
Bestyrelsen har holdt en række møder og afslutter sin periode med mange ideer på tegnebrættet. Nye bestyrelsesmedlemmer er velkommen til at fortsætte arbejdet med at sætte streger og bidrage til en kvalificering af og diskussion af det sundhedspsykolgiske arbejde. Som vi om et øjeblik vil se, afsluttes året med et overskud på regnskabet - så der er faktisk noget at lave faglige aktiviteter for! Med generalforsamlingen i dag siger vi i bestyrelsessammenhæng farvel til Lotte, Berit og Lars - endnu en gang tak til jer tre for godt og slidsomt arbejde".

Beretningen blev godkendt.

Ad 4
Det reviderede regnskab for 2005 blev fremlagt og gennemgået.
se regnskab

Regnskabet er godkendt af selskabets revisorer.

Ad 8
Fra bestyrelsen trak Lars Bak, Lotte Mølsted og Berit Winslow sig. Bo Snedker Boman, Camilla Schrøder Lassen, og Eva Gall var ikke på valg. På valg til bestyrelsen var Alice Cleaver, Nina Dam Jensen, Nina Reinholdt og Louise Vinther-Larsen. Alle fire var dog kun interesserede i at stille op som suppleanter. Det blev konstateret, at der ikke kunne vælges en bestyrelse. Den gamle bestyrelse må derfor fortsætte og indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 18 maj 2006 i København.

Ad 5
Bortfalder.

Ad 6
Ingen indkomne forslag.

Ad 7
Bortfalder.

Ad 9
Bortfalder

Ad 10
Fagnævnets beretning blev af Elsa Bencke fremlagt til orientering:

"I perioden siden sidste generalforsamling har fagnævnet kun arbejdet lidt - men tilpas. Nævnet har holdt 6 fagnævnsmøder; og har fast repræsentation i psykolog foreningens nye kursusudvalg og i specialistudvalget.

Et medlem - Mette Skovgaard, trådte ud i forbindelse med sidste generelforsamling, og en er på vej ind - Mette Hald.

Fagnævnet består nu af :

Elsa Bencke - privat praksis (onkologisk - RH)
Ewa Colith - privat praksis
Dorte Echstrøm - KB
Mette Hald - Hvidovre hospital - børneafd.
Stephan Jørgensen - Roskilde Amtssygehus - medicinsk afd. (formand)

I modsætning til de forrige år har fagnævnet ikke brugt tid på revidering af specialistudd. Vi har haft lidt løbende sagsbehandling, men ellers ligget stille.
Tidligere har det været fagnævnet, som afgjorde hvorvidt et kursus kunne indgå
i den sundhedspsykologiske specialistuddannelse. I forbindelse med den ny specialistordning er det primært kursusudvalget som godkender kurser. Kursusudvalget består af repræsentanter fra alle fagnævn og bestyrelsen og dette skulle gerne sikre en ensartet behandling af kursusansøgninger til specialistuddannelserne.

Den nye ordning er trådt i kraft. Fagnævnet har ikke modtaget nogen ansøgningen på ny ordning. Der er godkendt en ansøger på gammel ordning i det forløbne år.

I starten af året er kommet påbud om at fagnævnene højest må holde 8 møder årligt - ligeledes må Kursusudvalget og Specialistudvalget. Men det skulle ikke udgøre nogen vanskeligheder for os. (Baggrunden er at foreningen ønsker at mindske udgifterne til specialistuddannelserne - der er nu 10 forskellige specialistudd.)

I det kommende år står fagnævnet for at skulle konkretisere indholdet i det sundhedspsykologiske specialistmodul. Og hvis der er behov for det, skulle det gerne udmønte sig i nogle kurser indenfor området.

Desuden forventer vi at 2-3 af de gamle medlemmer forlader nævnet i løbet af 1½ år. Ved sidste generelforsamling gav Jette Winge udtryk for interesse for at gå ind i fagnævnsarbejdet og vi har planlagt at hun starter i løbet af foråret. Herudover kommer vi til at skulle bruge 1 - 2 nye medlemmer. Interesseret må meget gerne tilkendegive det overfor sundhedspsykologiskselskabs bestyrelse".

Beretningen blev godkendt.

Ad 11
Jette Winge indstilles til Sundhedspsykologisk Fagnævn. Der blev givet opfordring til, at enhver der er interesseret i at besidde en post i fagnævnet tager kontakt til selskabets bestyrelse.

Ad 12
Ingen punkter.

Bo Snedker Boman takkede for indsatsen på dagens generalforsamling og takkede de (snart) afgående bestyrelsesmedlemmer, dirigenten og referenten med vin.

Dirigenten afsluttede GF klokken 15.45

/Louise Vinther-Larsen, marts 2006