Referater
Bliv medlem
Arrangementer
Kontakt
Sundhedspsykologi
Artikler
Links
Debat

 

Referat af generalforsamling i Dansk Sundhedspsykologisk Selskab
8 april 2005

GF indledt 1400 i Valby Medborgerhus.

Formanden, Lotte Mølsted, bød velkommen. Følgende dagsorden blev gjort gældende for GF.

1 Valg af dirigent og referent
2 Godkendelse af dagsorden
3 Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
4 Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
5 Fastlæggelse af arbejdsopgaver for det nye år (fremtiden for DSS)
6 Behandling af indkomne forslag
7 Fastlæggelse af budget og kontingent
8 Valg af bestyrelse
9 Valg af revisorer
10 Fagnævnets formandsberetning fremlægges til orientering
11 Forslag til medlemmer af fagnævn
12 Eventuelt

Ad 1
Formanden forslog Niels Peter Agger som dirigent samt Eva Gall og Bo Snedker Boman som referenter. Alle blev valgt.

Ad 2
Dirigenten konstaterede, at GF var lovligt varslet ift vedtægterne. Dagsordenen blev godkendt. Der var umiddelbart ingen punkter til 12 Eventuelt.

Ad 3
Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgange år er tilgængelig på www.sundhedspsykologi.org. Beretningen blev godkendt. Beretningen efterfulgtes af en diskussion om selskabets eksistensberettigelse, interessesammenfald med andre selskaber og mange gode ideer til, hvordan selskabet kan blive mere aktivt og virksomt. Bestyrelsen blev spurgt, om en eller flere herfra havde deltaget i DPs årsmøde. Bestyrelsen svarede, at ingen havde haft tid hertil.

Ad 4
Det reviderede regnskab for 2004 blev fremlagt og gennemgået og er tilgængeligt på www.sundhedspsykologi.org. Dirigenten meddelte, at selskabets revisorer havde godkendt regnskabet.

Procedureændring

En af GFs deltagere forslog, at dagsordenen for GF blev ændret, så der ikke blev brugt tid på en diskussion af arbejdsopgaver for det kommende år, før det var påvist, at en bestyrelse kunne vælges. Procedureændringen blev godkendt af GF.

Ad 8
Fra bestyrelsen trak sig ved udløb af toårigt medlemskab Jan Ibsen Dybkjær. Han blev applauderet og takket for indsatsen med rødvin. Fra bestyrelsen trak sig et år før tid Povl Mejlhede Krog. Også han blev applauderet og takket med rødvin. På valg til bestyrelsen var Lotte Mølsted, Camilla Schrøder Lassen, Berit Bjørsrud Winsløw, Alice Cleaver, Eva Gall og Bo Snedker Boman. Lars Kristian Bak er valgt for en toårig periode og er først på valg næste år. Alle blev indvalgt i den nye bestyrelse, der nu består af Lotte Mølsted (valgt som suppleant for et år), Camilla Schrøder Lassen, Berit Bjørsrud Winsløw (valgt for en etårig periode som følge af Povl Mejlhede Krogs udgang af bestyrelsen), Alice Cleaver (valgt som suppleant for et år), Eva Gall, Lars Kristian Bak og Bo Snedker Boman. Dirigenten meddelte, at bestyrelsen har til opgave at konstituere sig snarest muligt.

Ad 5
GF diskuterede lystigt, hvilke aktiviteter man kunne arbejde med i det kommende år.
Der blev blandt andet stillet forslag om en såkaldt dialogkonference, hvor gode ideer og tanker mellem erfarne og nyuddannede kunne udveksles og hvor behov for en langsigtet sundhedspsykologisk praksis i Danmark kunne diskuteres og udfordres. Andre stillede forslag om, at selskabet skulle beskæftige sig mere med stress og forebyggelse. Det blev bemærket, at selskabet med fordel kan intensivere kontakten til DP, til Sundhedspsykologisk Fagnævn og i højere grad gå i dialog med medlemmerne om, hvilke ønsker de måtte have. Andre mente, at dette ville være spildt af gode kræfter. Det blev konkluderet, at den ny bestyrelse i samarbejde med medlemmerne skal stræbe efter at lave aktiviteter med gennemslagskraft.

Ad 6
Der var ikke indkommet forslag.

Ad 7
Som kasserer kunne Lars Kristian Bak stille forslag om, at kontingentet forbliver uændret. Forslaget blev vedtaget. Endvidere blev budgettet for 2005 fremlagt. Lars Kristian Bak kunne føje til, at en udgift på ca 8000 kroner kommer til i budgettet for udgiften med oprettelsen og vedligeholdelsen af selskabets hjemmeside. Denne udgift skulle have været afholdt i 2004, men ansvarlig it-konsulent har angiveligt glemt at fremsende regning.

Ad 9
De to revisorer var på genvalg: Inge Hove og Charlotte Nordby. Begge blev genvalgt.

Ad 10
Formanden for Sundhedspsykologisk Fagnævn, Stephan Lang Jørgensen, kunne fremlægge en kortfattet beretning fra fagnævnet - særligt om den nye specialistuddannelsesstruktur og -indhold. Beretningen blev applauderet.

Ad 11
Formanden for Sundhedspsykologisk Fagnævn opfordrede til, at enhver, der måtte være interesseret i at besidde en post i fagnævnet, bør tage kontakt til selskabets bestyrelse. Meddelelsen blev af GF taget til efterretning.

Ad 12
Ingen punkter til eventuelt.

Som hidtidig formand takkede Lotte Mølsted Niels Peter Agger, Eva Gall og Bo Snedker Boman for indsatsen på dagens GF. Rødvin blev omdelt. Dirigenten afsluttede GF og takkede for god ro og orden.

GF afsluttet 1700.

/Eva Gall og Bo Snedker Boman, april 2005